טיסות ׀ טיולים מאורגנים ׀ סוכנות נסיעות בנהריה ׀ דיזנהאוז צפון ׀ מבצעי הרגע האחרון | תנאים ואחריות

תנאים ואחריות

חשוב לציין 

ההזמנות והפניות הן בגדר פנייה בלבד 

כל עוד לא חזר נציג "דיזנהויז-יוניתורס" אל הלקוח הפנייה היא בגדר בקשה בלבד ואינה מאושרת!!! 

 

בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ד-2003  


 

לתשומת לבך: אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל תנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בהסכם זה ותנאים אלה מקובלים עליך. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים. הסכם זה מהווה את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם. ידוע לי, כי הסכם זה הינו הסכם מותנה ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, רק אם יתקבל אישור אצל חברת דיזנהויז-יוניתורס מאת ספקי שירותי הנופש ועם קבלת אישור חב' כרטיסי האשראי על ביצוע העסקה ע"ש המזמין.  

 

הרשאה: אני הח"מ, בעל כרטיס האשראי שפרטיו רשומים להלן, מאשר בזאת את תוקף העסקה ואת חיוב חשבוני באמצעות הכרטיס הנ"ל, ולפיכך מתחייב בזאת כי עסקה זו לא תוכחש על ידי. ידוע לי שחובה להגיע לשדה התעופה 3 (שלוש) שעות בהתאם להוראות הבטחון, לפני זמן הטיסה לחו"ל. לטיסות פנים חובה להגיע שעה לפני מועד הטיסה.  

 

מידע חשוב: חברת דיזנהויז-יוניתורס מבקשת להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנת הנופש והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה ודף התנאים הכללים והאחריות אשר מפורסם באתר האיננטרנט והמצורף למסמכי הנסיעה אשר יימסרו לנוסע בשדה התעופה, את הסכם ההתקשרות בין החברה והנוסע.  

 

ביטוח: עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכייך, לרבות ביטוח אישי ומטען. מומלץ לרכוש פוליסה דרכנו המכסה ביטול במקרה של מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה או אשפוז בבי"ח, בכפוף לתנאי הפוליסה. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח.  

 

בכל מקרה שבו מעוניין הלקוח לעיין בתנאים הכללים אשר תמציתם מפורטים להלן, לפני הנסיעה, תשלח לו החברה את המידע על פי דרישתו.  

 

בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו. התנאים שלהלן יחולו על הנוסע המזמין אחד ממוצרי דיזנהויז-יוניתורס חברת דיזנהויז-יוניתורס משמשת כמתווכת בין ספקי שירותים שונים לבין הנוסע, ועל כן, קשורה חברת דיזנהויז-יוניתורס בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים וניתן לעיין בהם על-פי דרישה במשרדי החברה. נוסע המעוניין לעיין בתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים, מוזמן לפנות בדרישה לחברת דיזנהויז-יוניתורס, ואנו נשלח את התנאים הכללים לפי דרישה. מודגש, כי השירותים שנמסרו ללקוח מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסרת דיזנהויז-יוניתורס שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים, בספרות המקצועית, ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט. לא תישמע טענת נוסע כנגד אי-ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם, בדיעבד. חברת דיזנהויז-יוניתורס הינה סוכנות נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה וההשכרה ושירותי חנייה (להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור טלפוני מחברתנו. כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד. בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או להשכרת רכב ו/או לשירותי חניה מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים מבלי לגרוע מכלליות האמור.  

 

הטיסות: הינן גם טיסות שכר ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וחברת דיזנהויז-יוניתורס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. בהזמנת טיסות פנים שינויי טיסה ו/או ביטולה יחוייבו בתשלום.  

 

המלונות: פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחוייבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. לידיעתך, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום, במקרה של תפוסת יתר במלון. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי חברת דיזנהויז-יוניתורס, לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת דיזנהויז-יוניתורס אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה. שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא חברת דיזנהויז-יוניתורס בעלות הפסד הארוחות.  

 

השכרת רכב: באחריות השוכר לעדכן את חברת דיזנהויז-יוניתורס אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברשיון נהיגה ישראלי ביחד עם רשיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסויים, אלא מקבוצת רכבים מסויימת בלבד.  

 

שירותי חניה: חברת דיזנהויז-יוניתורס אינה אחראית לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.  

 

דרכון: כל המבצעים והזמנות מתייחסים לבעלי אזרחות ישראלית ובעלי דרכון ישראלי בלבד. באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת דיזנהויז-יוניתורס אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון ישראלי כחול בתוקף למשך שישה (6) חודשים לכל הפחות. לבעלי תעודת מעבר כתומה חובה ויזה לכל מדינות העולם, באחריות הנוסע. 

 

דמי ביטול: לידיעתך, ביטול הזמנתך (הזמנות בארץ ובחו"ל) יגרור חיוב חברתנו על ידי הספקים השונים בדמי ביטול. לכן, כל ביטול הזמנה שיעשה, לרבות כל אי התייצבות לטיסה, יגרור חיוב בדמי ביטול מלאים (100 % ) בסכום מלא שווי ההזמנה בכפוף להוראות החוק ולתקנות. במקרים בהם חיוב הספק בגין ביטול ההזמנה יהיה נמוך מהשעור המלא, יוחזר לך ההפרש בניכוי דמי טיפול בגובה 10% משווי כל ההזמנה. 

 

* שינוי כמוהו כביטול הזמנה קיימת, וביצוע הזמנה חדשה. 

אין כפל הנחות ומבצעים.  

 

לכל שאלה ולכל בקשה אנחנו בטלפון 04-9923186 . 

 

 

רק תגידו ונדאג לכל השאר 

1-800-344443 

.