תנאים והגבלות

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה (וכן שובר השכרת הרכב ו/או חוברת המארגן של הטיול המאורגן ו/או חבילת נופש) את חוזה ההתקשרות בין סוכנות הנסיעות לנוסע.

"סוכנות הנסיעות"-דיזנהאוז מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. דיזנהאוז מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.

"ספקי השירותים"- עליהם מנויים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שרותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב וכו'.

הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.

בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ- 72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת הלקוח. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי, בכפוף לשינויים כאמור בסעיף 14 להלן. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

 

כמו כן,האחריות הבלעדיתלביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכלהנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או כל שרות אחר המועברות עלידי סוכנות הנסיעות לספקי השירותים הרלוונטיים, אלא אם כן אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של סוכנות הנסיעות. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה עליך לפנות בהקדם, במישריןאו בעזרתנו, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שבידייך. 

 

1.                   מלונות – 

 

                        1.1.            פרטיהמלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבותשונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות הזמנתו ללא דמי ביטול.

 

                        1.2.            האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבותמערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים תבדוק סוכנות הנסיעות מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

 

                        1.3.            סוכנות הנסיעות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו,  ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.

 

                        1.4.            שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 בלא תלותבשעות הטיסות.בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.

 

                        1.5.                        חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.

 

                        1.6.            הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לסוכנות הנסיעות כל אחריות למצבים אלה.

 

                        1.7 מובהר בזאת לידיעתך כי בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי, או כל סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור.

 

                

 

2.                   הגעה מאוחרת- במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא סוכנות הנסיעות באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מסוכנות הנסיעות. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.

 

3.                   שיבוץ החדרים- ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים ( RUN OF THE HOUSE). במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין סוכנות הנסיעות יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.

 

4.                   מתקנים ושירותים בתשלום- שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. יש לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. סוכנות הנסיעות לא תהייה אחראית לדרישות תשלום כאמור.

 

5.                   כלכלה- כלכלה על בסיס BB-ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB– פירושה ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס FB- 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI"הכול כלול"- כולל מנות ביניים ושתייה קלה. משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס ROחדר בלבד, ללא ארוחות כלל. 

 

6.                   מיזוג אויר– יובהר, כי אין מערכת מיזוג האוויר באחריות סוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות לא תוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך על ידי ספקי השירותים. באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה.לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.

 

7.                   העברות- העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.

 

8.                   ביטול הזמנת בתי מלון בחו"ל- בהתאם לדרישת ספקי השירותים בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבטל עם ספק השירותים באמצעותו נעשתה ההזמנה על פי הטלפון המופיע על השובר. ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה. היה והנוסע לא פעל על פי האמור בשובר וסוכנות הנסיעות חויבה בגין זה, הנוסע יחויב במחיר שתחויב סוכנות הנסיעות, בנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול.

 

9.                   דירוג בתי מלון- דירוג בתי המלון בעולם כפי שנמסר לך הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות.  

 

10.                   ביטוח-   לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוחאישי ומטען. הפוליסה המוזמנת באמצעותנו מכסה דמי ביטול לפני או במהלך הנסיעה במקרה שלחס וחלילה אשפוז בבית חולים או מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

 

לידיעתך, איןהביטוח מכסה את כל המקרים של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותךבעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול. במקרה של תביעה עליך לפנותישירות לחברת הביטוח.

 

לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשותך.  

 

לתשומת ליבך, קיים ביטוח המכסה 80% מדמי הביטול, אשר באפשרותך לרכוש אצל סוכן הנסיעות.

 

מידע נוסף ותנאי הפוליסה ימסרו מסוכנות הביטוח. מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה,הדרכון וכו', שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ"י אמנות בין לאומיות והדין הכללי. אנו מייעצים לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סוכנות הנסיעות.

 

11.                   דרכון – באחריות הנוסעים (כולל קטינים) – להצטיידבדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת שהותך בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה,וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותך דרכון שאינו ישראלי.

 

חובה על אזרח ישראלי, בין אםהוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראליבלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעתלעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכן הנסיעות המטפל.

 

תשומת לבך מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת.

 

עליך לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לך. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתך למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.

 

          כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה   עליו לדווח על זאת מראש לסוכן הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.

 

12.                   החזרים- במקרה בו הלקוח יהיה זכאי להחזר כלשהו, יבוצע ההחזר לפי שער הדולר שבו חויב הלקוח. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, אלא אם פעל בהתאם להנחיות ספקי השירותים המופיעות על גבי השובר/כריכת השובר. סוכנות הנסיעות תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר.

 

13.                   טיסות-(עשויות להיות גם טיסות שכר) פרטיהןעשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה.

 

האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/ עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או סיטונאי התיירות המארגן בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיסוהם המחייבים את חב' התעופה/ ספקי השירותים. כמו כן, תשומת ליבך לכך כי כרטיס הטיסה שהינך רוכש תקף רק למסלול התובלה המדויק שמופיע על הכרטיס, ממקום היציאה, דרך כל חנייה ביניים ועד ליעד הסופי, לפי סדרם בכרטיס. לתשומת ליבך כי במידה ולא תופיע לטיסה כלשהי מתוך מסלול התובלה הכולל, מבלי הסכמת ספק השירותים, יבוטלו כל טיסות ההמשך שלך באופן אוטומטי (לדוגמא: אי הגעה לטיסה "הלוך" מתוך מסלול "הלוך-חזור" שהוזמן, תביא לביטול טיסת ה"חזור"; אי הגעה לטיסת "הלוך" או לטיסת ביניים ("קונקשיין") מתוך מסלול "הלוך חזור" עם עציר/ות ביניים (בין בהלוך ובין בחזור), תביא לביטול כל שאר הטיסות שלאחריה וכיו"ב) וזאת ללא אפשרות להחזר, (אלא אם נקבע אחרת בתנאי ספק השירותים).

 

אנא, התקשר לסוכן הנסיעות המטפל יום לפני הטיסה על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה והשאר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שימסרו לחב' הנסיעות ע"י חב' התעופה.

 

הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד, וסוכנות הנסיעות אינה אחראית לאי אספקתה של ההזמנה, אלא רק להעברת ההזמנה לחב' התעופה, בהתאם לנהלים של חברת התעופה.

 

האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין  כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

 

תשומת ליבך כי שינוי במועד הטיסה או ביעד הטיסה יתאפשר רק בהתאם למצאי המקומות אצל המוביל האווירי, ובהתאם לדירוג מושב הטיסה (קלאס) בו מחזיק הלקוח. במידה ומצאי המקומות בדירוג התואם לכרטיס הנוסע אזל –  יוצע ללקוח מקום בדירוג מושב גבוה יותר (במידה וזה ימצא פנוי), בתוספת תשלום בגין הפרש העלות.

 

14.                   מחירים- ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין.

 

במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

 

                    14.1.            במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לסוכנות עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

 

                    14.2.            במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לסוכנות תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה הסוכנות רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שהסוכנות מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט הסוכנות לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.

 

                    14.3.            במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.

 

15.                   מניין הימים- במניין הימים לצורך הנסיעה מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שניצולם חלקי בלבד. זמני היציאה והגעה מ\ל ישראל כפופים לשינוי בהתאם ללוחות הזמנים של חברות התעופה ובהתאם לדין.

 

16.                   ילדים– על הלקוח ליידע את סוכן הנסיעות המטפל האם המזמין מבקש לכלול ילדים בנסיעתו.ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים.

 

17.                   חילוקי דעות- על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד סוכנות הנסיעות ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני סוכנות הנסיעות, תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסע ארצה, בו תוכל סוכנות הנסיעות לברר את טענות הנוסע מול ספקי השירותים.

 

18.                   השכרת רכב – באחריות השוכרלעדכן את חברתנו אם גיל הנהג נמוך מגיל 25, כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. במדינות בהם ינהג השוכר ברכב השכור במסגרת נסיעה זו, על השוכר (הרשום בשובר), להצטיידבכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שמו ורישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון נהיגהבינלאומי, כשהם תקפים ופרטיהם  זהים.על אחריות השוכר לקרוא את התנאים שמופיעים על גבי שובר השכרת הרכב.חברת השכרת הרכב אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד.

 

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.

 

19.                   שירותיחניה  – סוכנות הנסיעות אינה אחראית לשום נזק ו/או אובדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצאבהם וכן לא תשא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה ע"י ספקי השירותים.

 

20.                   קבלת מסמכינסיעה- על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. 

 

21.                   לפרטים נוספים לפניהיציאה -עליך לפנות לסוכנות הנסיעות המטפלת, עפ"י מספר הטלפון המצוין בטופס.

 

22.                   התייצבות לטיסות-  לידיעתך, חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאהאו בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. סוכנות הנסיעות לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחור נוסע להתייצבות.

 

23.                   אישרור טיסת חזור-עליך לאשרר את טיסת החזור 72שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסהשבידך.עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור.

 

24.                   דמי שינוי – בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכד') ביוזמת הנוסע, הנוסע יידרש לשלם סך של 50 דולר ארה"ב, בתוספת  דמי שינוי לספקי השירותים אותם הוא עשוי להידרש לשלם, על פי תנאי ספקי השירותים. פרטיהסוכן המקומי במדינות היעד יפורטו על גבי השובר. הנוסע ישא בכל שינוי בעלות מרכיבי הטיול לרבות מחירי כרטיסי הטיסה לפי הצורך. למען הסר ספק, לנוסע הזכות לבקש מסוכנות הנסיעות המטפלת את המידע בדבר גובה דמי השינוי שנקבעו בתנאי ספקי השירותים.

 

25.                   דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק– ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981(להלן בסעיף זה – החוק), יחולו הוראות החוק המפורטות להלן: 

 

סעיף 14ג(ו) לחוק:

 

                    25.1.            "עסקת מכר מרחוק"- התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר   ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; 

 

                    25.2.            "שיווק מרחוק"-פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

 

סעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2)לחוק קובעים כי בעסקאות מכר מרחוק בתיירות ונופש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 

בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00. 

 

סעיף 14ה(ב)(1)קובע את תוצאות ביטול העסקה בנסיבות האמורות- יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק הגנת הצרכן.

 

26.                   הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו, (להלן:"הודעת הביטול"), תימסר בכתב לסוכן הנסיעות באמצעותו התקשר הנוסע עם סוכנות הנסיעות. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור לסוכנות הנסיעות תמסור לו סוכנות הנסיעות אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול.            

 

במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו כאמור לעיל, יחולו דמי הביטול שנקבעו על ידי ספקי השירותים הספציפיים (המשתנים מספק לספק ואשר עלולים להיות עד לגובה מחיר מלא של כרטיס הטיסה או מלוא העסקה) בתוספת 50 דולר ארה"ב, והכל בכפוף להוראות הדין.

 

27.                   .אחריות-דיזנהאוז מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. דיזנהאוז מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.

 

                    27.1.            אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.

 

28.                   אין  באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.